Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Slaagsleutels en de bijlesnemer met het oog op verschaffen van bijlesdiensten. Deze algemene voorwaarden omschrijven het geheel van rechten en plichten tussen Slaagsleutels en de bijlesnemer met betrekking tot de contractueel afgesproken diensten.

1.2. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen in de overeenkomst of indien er een leemte in de overeenkomst bestaat, dient dit te worden uitgelegd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

1.3 Definities:

  • Bijlesnemer: de student die bijlessen heeft genomen bij Slaagsleutels, zoals vermeld in het contract.
  • Slaagsleutels: VOF Slaagsleutels, vertegenwoordigd door Paul Bollen (erkend psycholoog met erkenningsnummer 591112458), met ondernemingsnummer 700.832.918.
  • Overeenkomst: de overeenkomst zoals gesloten tussen Slaagsleutels en de bijlesnemer.
  • Eén lesuur: 60 minuten.
  • Contractuele verplichtingen: de verplichtingen in hoofde van de bijlesnemer zoals voortvloeiend uit de overeenkomst gesloten tussen de bijlesnemer en Slaagsleutels.
  • Bijlesdiensten: de diensten verstrekt door de begeleider in opdracht van Slaagsleutels overeenkomstig de overeenkomst.
  • Begeleider: de persoon in opdracht van Slaagsleutels belast met het verstrekken van bijles aan de bijlesnemer.
  • Gebouwen van Slaagsleutels: de kantoren en leslokalen van Slaagsleutels gelegen in de Diestsestraat 236 te Leuven.

 

Artikel 2. Verplichtingen in hoofde van Slaagsleutels

2.1. Slaagsleutels verbindt zich ertoe te voorzien in de meest geschikte begeleider, op maat van de student. Slaagsleutels garandeert dus de best mogelijk match tussen bijlesnemer en begeleider.

2.2. Slaagsleutels garandeert op de best mogelijke manier de kwaliteit van zijn bijlesgevers.

 

Artikel 3. Verplichtingen in hoofde van de bijlesnemer

3.1. De bijlesnemer verbindt zich ertoe de contractuele verplichtingen na te komen

3.2. Indien de bijlesnemer het aantal overeengekomen uren niet opneemt, voorziet Slaagsleutels in geen enkel geval in de terugbetaling van de betaalde gelden.

3.3. Indien de bijlesnemer voor de eerste keer niet komt opdagen, wordt deze afspraak niet in rekening gebracht. Indien de bijlesnemer de volgende of een andere bijles, dus voor de tweede keer, niet komt opdagen, wordt één uur aangerekend (ongeacht de duur van de bijles).

 

Artikel 4. Privacy- en persoonsgegevens

4.1. Slaagsleutels bevestigt dat zij handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Slaagsleutels verklaart alle gegevens verkregen tijdens dit proces met de nodige zorg en confidentialiteit te behandelen.

4.2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van contactgegevens indien u ons contacteert of in het kader van inschrijvingen.Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

4.3 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Slaagsleutels, Diestsestraat 236, 3000 Leuven, info@slaagsleutels.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

4.4 In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Slaagsleutels, Diestsestraat 236, 3000 Leuven, info@slaagsleutels.be.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Slaagsleutels is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de wederpartij.

5.2. Slaagsleutels is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of diefstallen die plaatsvinden in de gebouwen van Slaagsleutels.

5.3. Slaagsleutels is een bijleskantoor die met hun beschikbare middelen de slaagkans van de bijlesnemer maximaal tracht te verhogen, maar gaat hiertoe onder geen beding een resultaatsverbintenis aan. Slaagsleutels is aldus niet aansprakelijk indien de bijlesnemer niet het te verwachten resultaat haalt.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht

6.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Slaagsleutels partij is, is het Belgisch recht van toepassing.

6.2. De partijen doen hun uiterste best om geschillen onderling te beslechten, alvorens een beroep op de rechter te doen.

6.2. In geval van aanhouding van het geschil, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

 

Artikel 7. Einde van de overeenkomst

7.1. Behoudens de uitzondering van art. 3.3 van deze algemene voorwaarden, is Slaagsleutels bevoegd de overeenkomst onmiddellijk en zonder verbrekingsvergoeding te beëindigen indien de bijlesnemer nalaat zijn contractuele verplichtingen te voldoen.