Beslissingen voor studenten toelatingsexamen door CREVITS & co problematisch

Wij starten even met de samenvatting van de inhoud van deze lange tekst:

 

- gedane beloftes van vorig jaar bij het invoeren van het nieuwe systeem worden niet nagekomen

- de argumenten om het examen slechts één maal per jaar te organiseren zijn bedroevend (zie blauwe fluo-tekst verder in deze blog)

- men wringt zich in allerlei bochten om de waarheid te verdoezelen, in te gaan tegen de Raad van State en het beloofde contingent gewoonweg niet in te vullen!!

- men blinkt uit in niet-transparante communicatie en tegenstrijdige informatie

- men is uiterst selectief in het verstrekken van de juiste en relevante informatie aan de pers (hoe geloofwaardig is dit nog? Wie gelooft die mensen nog?) maar doet aan achterkamertjes-politiek

- men tracht zich op allerlei mogelijke manieren in te dekken voor de misleiding van studenten die hun droom willen realiseren (hun argumenten moet je 10 keer lezen om te kunnen begrijpen wat ze nu eigenlijk bedoelen)

- de studenten van dit jaar (2018) zijn proefkonijnen (evaluatie van het nieuwe systeem gebeurt pas in het najaar 2018....); gaan we zo met onze beloftevolle, idealistische jongeren met een droom om??

- Zelf zijn wij a-politiek en strijden enkel voor het belang van de studenten (zoals beschreven in onze deontologische code op onze website: https://www.slaagsleutels.be )

 

 

 

Mijn excuses voor de gebrekkige lay-out. We hebben geoordeeld dat belangrijke inhoud voorrang krijgt op de vorm.

 

Het gaat immers over de toekomst(dromen) van meer dan 7.000 jongeren!!

 

Vandaar dat wij ons bij SLAAGSLEUTELS nog véél meer ergeren aan de beslissingen van CREVITS & Co in verband met de toekomst van bijna 10.000 studenten-kandidaat-artsen en -tandartsen. Uiteraard betreft het een complexe materie maar dat wil nog niet zeggen dat men het zich kan veroorloven te spelen met de toekomstdromen van zoveel jongeren.

 

Wij geven hier een beperkte opsomming van wat voor ons en vooral voor de studenten en hun ouders onbegrijpelijk is:

 

 • in 2017 waren er 1.365 geslaagden. Minister CREVITS heeft herhaaldelijk in de pers beweerd dat er in 2018 MEER studenten de kans zouden krijgen om deze studies aan te vangen. Er werd een contingent vastgelegd van 1.102 artsen en 135 tandartsen. In totaal dus 1.237 (2018) tegenover 1.365 (2017). Met andere woorden niet méér studenten die hun kans zouden krijgen maar 128 MINDER …

 

 • Bovendien krijgen de studenten slechts één kans per jaar! Je zal maar het hele jaar gestudeerd hebben en dan net op de dag van het VERGELIJKEND examen ziek zijn of geconfronteerd worden met een sterfgeval in de zeer naaste familie. Dit hebben wij  aangeklaagd per mail in september, 2 dagen later kregen wij een telefoon van het kabinet van Minister Crevits met volgende telefonisch meegedeelde argumenten in geval van ziekte of sterfgeval in de familie:

 

    • “dan moeten ze maar een jaartje Biomedische Wetenschappen gaan

doen”

 • “dit zijn de reacties die wij hoofdzakelijk krijgen”:
 • “Het examen valt dit jaar gelukkig niet gelijk met één of ander festival”
 • “Nu kunnen we tenminste op een efficiëntere manier onze zomerkampen organiseren”

 

Nochtans kreeg ik eerst een vriendelijke mail van kabinet minister Crevits:

 

“Geachte heer Bollen,

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontving in goede orde uw mail en heeft die met aandacht gelezen.  Ze dankt u voor het aangereikte signaal en vraagt mij u te antwoorden.

 

Vooreerst wil de minister benadrukken dat ze het ten zeerste waardeert dat u op het beleid wil reageren. Het is immers belangrijk dat er vanuit de onderwijsbetrokkenen en de onderwijsconsument reactie komt op het beleid. Bijsturingen aan het onderwijsbeleid zullen er wellicht permanent nodig zijn, maar dit kan alleen maar gebeuren wanneer er feedback komt vanuit het onderwijsveld.

 

In opdracht van de minister is uw mail overgemaakt aan haar raadgever die deze problematiek opvolgt met de vraag naar verduidelijking.

Van zodra de informatie in mijn bezit is zal ik u terug contacteren.”

 

 

 • Maar het wordt helaas nog erger: er wordt GEEN reservelijst aangelegd met als argument dat dit “te complex” zou zijn voor de Vlaamse Regering....Dit betekent dat er zeer waarschijnlijk minimaal 200 MINDER studenten zullen toegelaten worden tot deze studies. Elk jaar zijn er  immers gemiddeld 15% geslaagden (vanaf dit jaar “geslaagd én gunstig gerangschikt”), die zich uiteindelijk NIET inschrijven voor de studies geneeskunde of tandarts maar bijvoorbeeld voor burgerlijk ingenieur. Laat ons voor de begrijpelijkheid van de uitleg ons nu even beperken tot de kandidaat-studenten-geneeskunde. Uit de gesprekken die ik dagelijks voer met 10-tallen studenten is de trend dat er nog méér strebers zullen zijn die willen bewijzen dat ze bij die 1.102 besten zijn zonder geïnteresseerd te zijn in de studies geneeskunde (Slaagsleutels weigert uit principe deze studenten te begeleiden). Dit kunnen wij uiteraard niet statistisch bewijzen. Het is onbegrijpelijk naïef om op de officiële website van het toelangsexamen van de vlaamse regering (http://www.toelatingsexamenartstandarts.be) te stellen in hetWerkingsreglement en examenreglement toelatingsexamens arts en tandarts 2018”, artikel 23:

 

 • Deelnemers moeten bij hun inschrijving aanduiden of ze al dan niet gerangschikt willen worden, indien ze voldoen aan de slaagcriteria”..........”Vanuit maatschappelijk standpunt en vanuit loyauteit ten aanzien van mededeelnemers mag en moet van deelnemers die de opleiding geneeskunde of tandheelkunde niet kunnen of willen aanvatten, verwacht worden dat zij zich aan de rangschikking onttrekken.”

 

De Raad van State gaf nochtans  in hun tekst van ongeveer 170 bladzijden in artikel 18 zeer duidelijke aanbevelingen over het ontbreken van een reservelijst en becommentarieert dit door te stellen: “..... het ontbreken van de mogelijkheid om het startquotum volledig in te vullen onevenredig is en moeilijk te verenigen valt met de sub 10 vermelde doelstellingen.......” en verder “.....niet in te zien waarom in de feiten slechts een kleiner aantal studenten toegelaten wordt tot de opleiding, terwijl andere voor het toelatingsexamen geslaagde studenten hiervoor in aanmerking kunnen komen.” 

 

“Zeker bij de eerste toepassing van het nieuwe systeem,......., moet in de mogelijkheid worden voorzien dat de verder gerangschikte studenten de plaats van de niet ingeschreven studenten innemen”

 

Ook het argument van “te complex” en “studenten blijven anders te lang in het ongewisse” wordt door de Raad van State zwaar bekritiseerd.

 

 

 

Als de doelstelling is het contingent te realiseren, is het gewoonweg niet rechtvaardig dat daar geen vangnet voor is. Je zal als kandidaat-arts maar even op plaats 1.210 staan en vervolgens lijdzaam moeten toezien dat er slechts 900 inschrijvingen zijn om de studies arts effectief aan te vatten.

 

 

Er is bovendien niets in de pers verschenen van het niet bestaan van een reserve-lijst (zoals in Nederland bijvoorbeeld) al jaren gebruikelijk is. Als wij dit aan studenten en hun ouders meedelen, valt zowat 90% uit de lucht! Niet iedereen leest de kleine lettertjes van de officiële website van het toelatingsexamen, maar gaat er ter goeder trouw van uit dat datgene dat door officiële nieuwskanalen verspreid wordt, juist en volledig is.

 

Op de officiële website ( http://www.toelatingsexamenartstandarts.be) wordt vermeld:

 

 

Op 12 juli 2018 kan je vanaf 14 uur een gedetailleerd overzicht van je resultaat bekijken via het digitaal platform. Je verneemt:

 • Je behaalde punten
 • Tot welke van de volgende categorieën je behoort:

o    geslaagd en gunstig gerangschikt

o    geslaagd maar ongunstig gerangschikt

o    geslaagd maar zonder rangschikking

o    niet geslaagd

 • De cesuur: dit zijn de punten van de persoon op plaats 1102 voor het artsenexamen en de punten van de persoon op plaats 135 voor het tandartsenexamen.

 

 

Studenten hebben er toch (volgens gezond boerenverstand redenerend, op basis van het rechtvaardigheidsprincipe en in het kader van transparante communicatie) recht op om te weten hoeveel punten zij behaald hebben EN op welke plaats ze gerangschikt staan als ze de melding krijgen: geslaagd maar ongunstig gerangschikt ???

 

Na aandringen van onze kant kregen we volgende “toelichting”:

 

 Nu wordt de belofte van 1.102 (+135 tandartsen) voorgesteld als “Daarom hebben we gekozen om

het quotum startende studenten al meteen te verhogen, in plaats van een lager startquotum met

wachtlijst. Met andere woorden, we hebben er rekening mee gehouden dat er inderdaad geslaagde,

gunstig gerangschikte deelnemers uiteindelijk niet starten in geneeskunde of tandheelkunde.Indien

we met een reservelijst zouden werken, hadden de twee startquota lager gelegen en was de

onzekerheid voor de deelnemers te groot geweest” ......

 

“De rangschikking is van belang om de cesuur te bepalen. Ik ga voor deze informatie in op de cesuur

van het toelatingsexamen arts, maar uiteraard is de situatie gelijkaardig voor het toelatingsexamen

tandarts. Voor het toelatingsexamen arts wordt de cesuur op plaats 1.102 uit de rangschikking

gelegd. De studenten die evenveel punten hebben als de persoon op plaats 1.102, maar die om

alfabetische reden verder staan in de rangschikking, worden ook gunstig gerangschikt verklaard. Dit

omwille van het gelijkheidsbeginsel.
Voor deelnemers die geslaagd zijn, maar niet gunstig

gerangschikt zijn, zal de plaats in de rangschikking nietszeggend zijn (nvdr ?????).

Op basis van die plaats kunnen zij namelijk niet inschatten hoe zij gescoord hebben ten opzichte van

de cesuur. We geven u de volgende voorbeelden:

 


* Stel dat de cesuur ligt op 162/240 punten. Iedereen die 162 of meer punten behaald heeft (én op

beide onderdelen ten minste 60 punten behaald heeft), wordt gunstig gerangschikt. Als er heel veel

 mensen 162 punten hebben behaald, kan het zijn dat bv. de persoon op plaats 1.209 gunstig

gerangschikt is. De persoon op plaats 1.210 kan 161 punten behaald hebben en dus net 1 punt te

weinig hebben behaald, hoewel die 108 plaatsen verwijderd is in de rangschikking ten opzichte van

het vooraf bepaalde startquotum (nvdr: zware vooronderstelling, nergens op gebaseerd, enkel op

vermoedens dat dit zou kunnen gebeuren)

 


* Stel dat de cesuur opnieuw ligt op 162/240 punten. De persoon op plaats 1.102 heeft uiteraard

162 punten. Het kan zijn dat de persoon op plaats 1.103 slechts 156 punten heeft. Dus hoewel beide

personen slechts 1 plaats verschillen in de rangschikking, is er een verschil van 6 punten. 
Er is dus

gekozen (nvdr op welke basis?? Wat heeft men te verbergen?)  om de resultaten en de cesuur mee

te delen aan de deelnemers, omdat deelnemers op die manier kunnen inschatten hoeveel punten ze

te weinig hebben behaald om voor dat examen gunstig gerangschikt geweest te zijn. 

 

 

3 minuten later op bovenstaande “toelichting”:

 

“Geachte heer Bollen,

 

Wil aanvaarden dat we de betrokken dienst de nodige tijd geven een antwoord te formuleren dat daarna nog door de minister en haar raadgever die deze materie opvolgt, wordt nagelezen en goedgekeurd.”

 

3 maanden later heb ik nog steeds geen verdere toelichting ontvangen, behalve “lees de website maar”.

 

Wij zullen ons hier maar best onthouden van commentaar op deze manier van communiceren.

 

 

Enkele alternatieve voorstellen (afgetoetst bij 100-tal studenten):

 

Examendata 31 juli en 1 augustus in plaats van 3 en 4 juli(dan kan elke serieuze student in welke situatie hij zich ook bevindt zich aan elke situatie aanpassen). Enige obstakel: ambtenaren moeten dan willen werken...

 

-  Studenten die zich inschrijven voor het toelatingsexamen en zich laten rangschikken als ze bij de besten behoren, maar uiteindelijk niet inschrijven voor de studies, beboeten met 150€, dan zullen ze wel 2 maal nadenken of ze voor eigen EGO-bevestiging inschrijven of vanuit de (kinder)droom om arts/tandarts te worden.

 

 

Wij beseffen tenvolle dat dit een lange tekst is, er is nog veel meer te melden over wantoestanden bij het toelatingsexamen.

Zelf zijn wij a-politiek en strijden enkel voor het belang van de studenten (zoals beschreven in onze deontologische code op onze website: https://www.slaagsleutels.be )

 

 

 

 

 

Naar aanbod overzicht